1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

2. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງການ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

3. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

4. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດສອບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

5. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດສອບທະນາຄານ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

6. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດສອບວິສາຫະກິດ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

7. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດສອບໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຂອງອົງການ ກວດສອບແຫ່ງລັດ.

8. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມນິຕິກຳ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

9. ພາລະບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

10. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

11. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໜ່ວຍງານຮັບປະກັນຄຸນະພາບ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

12. ພາລະບົດບາດ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດກາ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

ຄົ້ນຫາ

Login Form