1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ

2. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງການ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

3. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

4. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດສອບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

5. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດສອບທະນາຄານ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

6. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດສອບວິສາຫະກິດ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

7. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດສອບໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

8. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມນິຕິກຳ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

9. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

10. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

11. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໜ່ວຍງານຮັບປະກັນຄຸນະພາບ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

12. ພາບົດບາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມກວດກາ ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ.

ຄົ້ນຫາ

Login Form

Month