ພິທີເປີດບັ້ນກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2017 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ລົງກວດກາວຽກພາກສະໜາມ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ

ປີ 2015-2016 ( ເຂດວຽງຈັນໃຕ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ )

ລົງກວດກາວຽກພາກສະໜາມ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ

ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ປີ 2015-2016 ( ເຂດວຽງຈັນໃຕ້ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ )

ພິທີເປີດບັ້ນກວດສອບ ບົດສະຫຼູບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ປີ 2017 ທີ່ແຂວງໄຊສົມບູນ, ຄັ້ງວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2018.

 

ຄົ້ນຫາ

Login Form

Month