ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ
 1. ພະແນກ ສັງລວມ;
 2. ພະແນກ ເລຂາ ແລະ ພິທີການ;
 3. ພະແນກ ການເງິນ;
 4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ;
 5. ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ຫ້ອງການ

 1. ພະແນກ ກໍ່ສ້າງພັກ;
 2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ;
 3. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຂ່ງຂັນ-ຍ້ອງຍໍ;
 4. ພະແນກວາງແຜນ ແລະ ກໍ່ສ້າງພັກ.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

 1. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ;
 2. ພະແນກ ກວດສອບວິສາຫະກິດ ແລະ ຂະແໜງການຜະລິດ;
 3. ພະແນກ ກວດສອບວິສາຫະກິດ ຂແໜງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມກວດສອບວິສາຫະກິດ

 1. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ;
 2. ພະແນກ ກວດສອບທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
 3. ພະແນກ ກວດສອບທະນາຄານທຸລະກິດລັດຮ່ວມມື.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມກວດສອບທະນາຄານ

 1. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ;
 2. ພະແນກ ກວດສອບໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ;
 3. ພະແນກ ກວດສອບໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມກວດສອບໂຄງການ

 1. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນ;
 2. ພະແນກ ກວດສອບຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ ແລະ ຕຸລາການ;
 3. ພະແນກ ກວດສອບຂົງເຂດເສດຖະກິດ;
 4. ພະແນກ ກວດສອບຂົງເຂດວັດທະນາທຳ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 5. ພະແນກ ກວດສອບຂົງເຂດການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມກວດສອບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ

 1. ພະແນກພັດທະນາໂຄງການຮ່ວມມື;
 2. ພະແນກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ;
 3. ພະແນກຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມຮ່ວມມືສາກົນ

 1. ພະແນກວາງແຜນ, ສັງລວມ ແລະ ປະເມີນຜົນ;
 2. ພະແນກກວດກາພັກ;
 3. ພະແນກກວດກາລັດ.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມກວດກາ

 1. ພະແນກສັງລວມ ແລະ ວາງແຜນການກວດສອບ;
 2. ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບຂັ້ນສູນກາງ;
 3. ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ກົມປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ

 1. ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ;
 2. ພະແນກຄົ້ນຄວ້ານິຕິກຳ;
 3. ພະແນກຮ່ວມມື ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດການກວດສອບ;
 4. ພະແນກພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ປະເມີນຜົນການຝຶກອົບຮົມ;
 5. ພະແນກຝຶກອົບຮົມ 1 (ການກວດສອບງົບປະມານ ແລະ ໂຄງການ);
 6. ພະແນກຝຶກອົບຮົມ 2 (ການກວດສອບທະນາຄານ ແລະ ວິສາຫະກິດ);
 7. ຫ້ອງການບໍລິການວິຊາການ.

                   ພາລະບົດບາດຂອງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດສອບ

ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອ 1
 1. ຫ້ອງການ;
 2. ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ;
 3. ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ;
 4. ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
 5. ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ.

ພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອ 1

ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອ 2
 1. ຫ້ອງການ;
 2. ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ;
 3. ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ;
 4. ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
 5. ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ.

ພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກເໜືອ 2

ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກກາງ 1
 1. ຫ້ອງການ;
 2. ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ;
 3. ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ;
 4. ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
 5. ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ.

ພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກກາງ 1

ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກກາງ 2
 1. ຫ້ອງການ;
 2. ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ;
 3. ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ;
 4. ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
 5. ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ.

ພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກກາງ 2

ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກໃຕ້
 1. ຫ້ອງການ;
 2. ພະແນກປະເມີນຄຸນນະພາບການກວດສອບ;
 3. ພະແນກກວດສອບງົບປະມານແຂວງ;
 4. ພະແນກກວດສອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;
 5. ພະແນກກວດສອບວິສາຫະກິດ.

ພາລະບົດບາດຂອງ ອົງການກວດສອບປະຈຳພາກໃຕ້

Scroll to Top