ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບ

ລຳດັບເນື້ອໃນເອກະສານປະຈຳສົກປີ
1ບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ2009-2013
2ບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ2009-2013
3ບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ2009-2013
4ບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ຂອງກະຊວງການເງິນ2009-2013
5ບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ2012-2013
6ບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ແລະ ກວດຄືນຕາມບົດແຈ້ງຜົນການກວດສອບສົກປີຜ່ານມາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ2013-2014
7ບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່2013-2014
8ບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ2013-2014
9ບົດສະຫຼຸບຜົນການກວດສອບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກໂຄງການນໍ້າເທີນ 2 ຂອງກະຊວງການເງິນ2013-2015
10ຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ2014-2015
11ຜົນການກວດສອບ ຄວາມພ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຢືນຢົງ (SDG)

Scroll to Top