ພິທີເປີດ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຈາກອົງການສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ໂດຍຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)

Scroll to Top